โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,166
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 127 98 225 19.30
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 172 141 313 26.84
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 151 124 275 23.58
3 รวม ม.ต้น 24 450 363 813 69.73
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 66 80 146 12.52
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 45 58 103 8.83
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 44 60 104 8.92
6 รวม ม.ปลาย 11 155 198 353 30.27
รวมทั้งหมด 35 605 561 1,166 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0