โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บางแก้วประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,159
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 129 93 222 19.15
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 114 90 204 17.60
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 152 124 276 23.81
3 รวม ม.ต้น 25 395 307 702 60.57
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 84 74 158 13.63
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 84 75 159 13.72
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 60 80 140 12.08
6 รวม ม.ปลาย 15 228 229 457 39.43
รวมทั้งหมด 40 623 536 1,159 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0