โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,920
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 230 184 414 21.56
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 220 175 395 20.57
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 163 192 355 18.49
3 รวม ม.ต้น 30 613 551 1,164 60.63
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 114 151 265 13.80
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 97 134 231 12.03
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 107 153 260 13.54
6 รวม ม.ปลาย 24 318 438 756 39.38
รวมทั้งหมด 54 931 989 1,920 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0