โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ศรีบุณยานนท์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,203
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 232 204 436 19.79
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 255 186 441 20.02
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 229 172 401 18.20
3 รวม ม.ต้น 33 716 562 1,278 58.01
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 160 174 334 15.16
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 149 159 308 13.98
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 127 156 283 12.85
6 รวม ม.ปลาย 29 436 489 925 41.99
รวมทั้งหมด 62 1,152 1,051 2,203 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0