โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สตรีนนทบุรี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,793
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 0 503 503 18.01
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 0 505 505 18.08
3 มัธยมศึกษาปีที 3 13 0 474 474 16.97
3 รวม ม.ต้น 39 0 1,482 1,482 53.06
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 13 0 472 472 16.90
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 13 0 437 437 15.65
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 14 0 402 402 14.39
6 รวม ม.ปลาย 40 0 1,311 1,311 46.94
รวมทั้งหมด 79 0 2,793 2,793 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0