โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,258
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 317 340 657 20.17
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 291 353 644 19.77
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 254 333 587 18.02
3 รวม ม.ต้น 43 862 1,026 1,888 57.95
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 183 290 473 14.52
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 171 276 447 13.72
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 179 271 450 13.81
6 รวม ม.ปลาย 33 533 837 1,370 42.05
รวมทั้งหมด 76 1,395 1,863 3,258 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0