โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 719
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 109 51 160 22.25
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 83 56 139 19.33
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 78 73 151 21.00
3 รวม ม.ต้น 14 270 180 450 62.59
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 44 67 111 15.44
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 29 46 75 10.43
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 38 45 83 11.54
6 รวม ม.ปลาย 10 111 158 269 37.41
รวมทั้งหมด 24 381 338 719 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0