โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ปทุมวิไล ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,234
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 416 231 647 20.01
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 378 268 646 19.98
3 มัธยมศึกษาปีที 3 15 338 207 545 16.85
3 รวม ม.ต้น 45 1,132 706 1,838 56.83
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 13 243 255 498 15.40
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 13 243 205 448 13.85
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 13 219 231 450 13.91
6 รวม ม.ปลาย 39 705 691 1,396 43.17
รวมทั้งหมด 84 1,837 1,397 3,234 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0