โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ปทุมธานี(นันทมุนีบำรุง) ปีการศึกษา 2563

จำนวน 940
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 105 73 178 18.94
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 123 68 191 20.32
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 146 111 257 27.34
3 รวม ม.ต้น 25 374 252 626 66.60
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 56 65 121 12.87
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 47 48 95 10.11
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 52 46 98 10.43
6 รวม ม.ปลาย 13 155 159 314 33.40
รวมทั้งหมด 38 529 411 940 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0