โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หอวัง ปทุมธานี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,662
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 246 197 443 16.64
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 269 213 482 18.11
3 มัธยมศึกษาปีที 3 13 272 226 498 18.71
3 รวม ม.ต้น 41 787 636 1,423 53.46
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 13 207 237 444 16.68
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 13 212 217 429 16.12
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 189 177 366 13.75
6 รวม ม.ปลาย 38 608 631 1,239 46.54
รวมทั้งหมด 79 1,395 1,267 2,662 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0