โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 265
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 17 28 45 16.98
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 24 21 45 16.98
3 มัธยมศึกษาปีที 3 1 18 23 41 15.47
3 รวม ม.ต้น 3 59 72 131 49.43
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 1 18 27 45 16.98
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 1 15 31 46 17.36
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 17 26 43 16.23
6 รวม ม.ปลาย 3 50 84 134 50.57
รวมทั้งหมด 6 109 156 265 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0