โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สายปัญญารังสิต ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,152
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 176 222 398 18.49
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 189 209 398 18.49
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 195 180 375 17.43
3 รวม ม.ต้น 30 560 611 1,171 54.41
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 138 182 320 14.87
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 129 192 321 14.92
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 152 188 340 15.80
6 รวม ม.ปลาย 24 419 562 981 45.59
รวมทั้งหมด 54 979 1,173 2,152 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0