โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ธัญบุรี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,777
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 230 267 497 17.90
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 216 274 490 17.64
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 194 250 444 15.99
3 รวม ม.ต้น 36 640 791 1,431 51.53
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 200 259 459 16.53
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 171 281 452 16.28
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 188 247 435 15.66
6 รวม ม.ปลาย 36 559 787 1,346 48.47
รวมทั้งหมด 72 1,199 1,578 2,777 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0