โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หนองเสือวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,812
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 177 148 325 17.94
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 193 164 357 19.70
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 160 164 324 17.88
3 รวม ม.ต้น 27 530 476 1,006 55.52
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 129 172 301 16.61
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 87 149 236 13.02
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 107 162 269 14.85
6 รวม ม.ปลาย 24 323 483 806 44.48
รวมทั้งหมด 51 853 959 1,812 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0