โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 878
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 70 59 129 14.69
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 72 68 140 15.95
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 91 80 171 19.48
3 รวม ม.ต้น 16 233 207 440 50.11
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 65 106 171 19.48
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 51 73 124 14.12
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 57 86 143 16.29
6 รวม ม.ปลาย 17 173 265 438 49.89
รวมทั้งหมด 33 406 472 878 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0