โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ท่าเรือ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,591
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 182 148 330 20.74
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 181 169 350 22.00
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 183 172 355 22.31
3 รวม ม.ต้น 30 546 489 1,035 65.05
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 73 104 177 11.13
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 82 120 202 12.70
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 78 99 177 11.13
6 รวม ม.ปลาย 18 233 323 556 34.95
รวมทั้งหมด 48 779 812 1,591 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0