โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ท่าหลวงวิทยานุกูล ปีการศึกษา 2563

จำนวน 193
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 21 11 32 16.58
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 29 17 46 23.83
3 มัธยมศึกษาปีที 3 2 23 23 46 23.83
3 รวม ม.ต้น 6 73 51 124 64.25
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 1 12 10 22 11.40
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 1 14 16 30 15.54
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 11 6 17 8.81
6 รวม ม.ปลาย 3 37 32 69 35.75
รวมทั้งหมด 9 110 83 193 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0