โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : อุทัย ปีการศึกษา 2563

จำนวน 845
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 122 82 204 24.14
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 97 92 189 22.37
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 76 93 169 20.00
3 รวม ม.ต้น 15 295 267 562 66.51
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 64 44 108 12.78
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 44 40 84 9.94
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 31 60 91 10.77
6 รวม ม.ปลาย 9 139 144 283 33.49
รวมทั้งหมด 24 434 411 845 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0