โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธ์อนุสรณ์) ปีการศึกษา 2563

จำนวน 277
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 25 25 50 18.05
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 33 26 59 21.30
3 มัธยมศึกษาปีที 3 2 28 11 39 14.08
3 รวม ม.ต้น 6 86 62 148 53.43
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 34 21 55 19.86
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 17 9 26 9.39
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 29 19 48 17.33
6 รวม ม.ปลาย 7 80 49 129 46.57
รวมทั้งหมด 13 166 111 277 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0