โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สาคลีวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 160
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 9 2 11 6.88
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 10 7 17 10.63
3 มัธยมศึกษาปีที 3 1 16 11 27 16.88
3 รวม ม.ต้น 3 35 20 55 34.38
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 26 19 45 28.13
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 19 19 38 23.75
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 6 16 22 13.75
6 รวม ม.ปลาย 6 51 54 105 65.63
รวมทั้งหมด 9 86 74 160 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0