โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ลาดงาประชาบำรุง ปีการศึกษา 2563

จำนวน 66
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 8 5 13 19.70
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 5 7 12 18.18
3 มัธยมศึกษาปีที 3 1 5 5 10 15.15
3 รวม ม.ต้น 3 18 17 35 53.03
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 1 4 8 12 18.18
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 1 7 4 11 16.67
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 4 4 8 12.12
6 รวม ม.ปลาย 3 15 16 31 46.97
รวมทั้งหมด 6 33 33 66 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0