โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ปาโมกข์วิทยาภูมิ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 596
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 59 47 106 17.79
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 81 52 133 22.32
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 61 40 101 16.95
3 รวม ม.ต้น 10 201 139 340 57.05
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 47 59 106 17.79
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 34 61 95 15.94
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 24 31 55 9.23
6 รวม ม.ปลาย 8 105 151 256 42.95
รวมทั้งหมด 18 306 290 596 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0