โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,396
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 178 126 304 21.78
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 144 124 268 19.20
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 116 137 253 18.12
3 รวม ม.ต้น 24 438 387 825 59.10
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 88 141 229 16.40
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 91 120 211 15.11
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 48 83 131 9.38
6 รวม ม.ปลาย 17 227 344 571 40.90
รวมทั้งหมด 41 665 731 1,396 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0