โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : โพธิ์ทองพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 79
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 7 8 15 18.99
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 6 8 14 17.72
3 มัธยมศึกษาปีที 3 1 13 10 23 29.11
3 รวม ม.ต้น 3 26 26 52 65.82
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 1 3 3 6 7.59
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 1 3 1 4 5.06
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 13 4 17 21.52
6 รวม ม.ปลาย 4 19 8 27 34.18
รวมทั้งหมด 7 45 34 79 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0