โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ริ้วหว้าวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 164
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 14 4 18 10.98
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 19 13 32 19.51
3 มัธยมศึกษาปีที 3 1 12 8 20 12.20
3 รวม ม.ต้น 3 45 25 70 42.68
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 1 15 18 33 20.12
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 1 19 12 31 18.90
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 12 18 30 18.29
6 รวม ม.ปลาย 3 46 48 94 57.32
รวมทั้งหมด 6 91 73 164 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0