โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : โคกกะเทียมวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

จำนวน 510
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 59 47 106 20.78
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 49 40 89 17.45
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 82 72 154 30.20
3 รวม ม.ต้น 12 190 159 349 68.43
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 25 37 62 12.16
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 24 31 55 10.78
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 18 26 44 8.63
6 รวม ม.ปลาย 8 67 94 161 31.57
รวมทั้งหมด 20 257 253 510 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0