โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บ้านข่อยวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 56
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 4 5 9 16.07
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 13 0 13 23.21
3 มัธยมศึกษาปีที 3 1 6 3 9 16.07
3 รวม ม.ต้น 3 23 8 31 55.36
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 1 10 5 15 26.79
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 1 5 2 7 12.50
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 3 0 3 5.36
6 รวม ม.ปลาย 3 18 7 25 44.64
รวมทั้งหมด 6 41 15 56 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0