โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บ้านเบิกวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 205
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 19 33 52 25.37
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 33 22 55 26.83
3 มัธยมศึกษาปีที 3 1 20 13 33 16.10
3 รวม ม.ต้น 5 72 68 140 68.29
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 1 16 14 30 14.63
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 1 7 10 17 8.29
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 10 8 18 8.78
6 รวม ม.ปลาย 3 33 32 65 31.71
รวมทั้งหมด 8 105 100 205 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0