โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บ้านหมี่วิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,523
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 141 167 308 20.22
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 147 182 329 21.60
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 147 141 288 18.91
3 รวม ม.ต้น 25 435 490 925 60.74
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 92 147 239 15.69
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 61 118 179 11.75
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 77 103 180 11.82
6 รวม ม.ปลาย 19 230 368 598 39.26
รวมทั้งหมด 44 665 858 1,523 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0