โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พัฒนานิคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,450
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 97 105 202 13.93
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 109 123 232 16.00
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 103 122 225 15.52
3 รวม ม.ต้น 19 309 350 659 45.45
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 104 156 260 17.93
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 101 194 295 20.34
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 87 149 236 16.28
6 รวม ม.ปลาย 25 292 499 791 54.55
รวมทั้งหมด 44 601 849 1,450 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0