โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ชัยบาดาลพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 731
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 73 94 167 22.85
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 67 61 128 17.51
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 80 74 154 21.07
3 รวม ม.ต้น 15 220 229 449 61.42
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 30 67 97 13.27
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 39 53 92 12.59
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 44 49 93 12.72
6 รวม ม.ปลาย 12 113 169 282 38.58
รวมทั้งหมด 27 333 398 731 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0