โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ลำสนธิวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 548
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 62 58 120 21.90
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 37 63 100 18.25
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 54 49 103 18.80
3 รวม ม.ต้น 10 153 170 323 58.94
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 30 52 82 14.96
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 25 52 77 14.05
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 27 39 66 12.04
6 รวม ม.ปลาย 10 82 143 225 41.06
รวมทั้งหมด 20 235 313 548 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0