โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ชัยนาทพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,758
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 197 284 481 17.44
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 186 299 485 17.59
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 238 347 585 21.21
3 รวม ม.ต้น 38 621 930 1,551 56.24
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 153 259 412 14.94
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 157 245 402 14.58
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 138 255 393 14.25
6 รวม ม.ปลาย 33 448 759 1,207 43.76
รวมทั้งหมด 71 1,069 1,689 2,758 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0