โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วัดสิงห์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 706
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 66 53 119 16.86
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 61 76 137 19.41
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 62 74 136 19.26
3 รวม ม.ต้น 12 189 203 392 55.52
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 42 68 110 15.58
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 46 63 109 15.44
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 39 56 95 13.46
6 รวม ม.ปลาย 13 127 187 314 44.48
รวมทั้งหมด 25 316 390 706 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0