โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : คุรุประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,511
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 138 156 294 19.46
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 154 162 316 20.91
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 143 135 278 18.40
3 รวม ม.ต้น 24 435 453 888 58.77
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 99 136 235 15.55
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 89 141 230 15.22
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 61 97 158 10.46
6 รวม ม.ปลาย 20 249 374 623 41.23
รวมทั้งหมด 44 684 827 1,511 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0