โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บ้านหมอ(พัฒนานุกูล) ปีการศึกษา 2563

จำนวน 959
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 104 88 192 20.02
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 88 119 207 21.58
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 107 87 194 20.23
3 รวม ม.ต้น 15 299 294 593 61.84
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 52 89 141 14.70
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 46 74 120 12.51
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 43 62 105 10.95
6 รวม ม.ปลาย 15 141 225 366 38.16
รวมทั้งหมด 30 440 519 959 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0