โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เสาไห้ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,923
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 306 339 645 22.07
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 309 330 639 21.86
3 มัธยมศึกษาปีที 3 15 265 314 579 19.81
3 รวม ม.ต้น 45 880 983 1,863 63.74
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 154 232 386 13.21
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 125 226 351 12.01
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 113 210 323 11.05
6 รวม ม.ปลาย 30 392 668 1,060 36.26
รวมทั้งหมด 75 1,272 1,651 2,923 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0