โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,172
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 245 269 514 23.66
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 231 285 516 23.76
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 222 243 465 21.41
3 รวม ม.ต้น 35 698 797 1,495 68.83
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 88 136 224 10.31
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 84 142 226 10.41
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 89 138 227 10.45
6 รวม ม.ปลาย 15 261 416 677 31.17
รวมทั้งหมด 50 959 1,213 2,172 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0