โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : อ่างศิลาพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,131
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 193 134 327 28.91
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 121 108 229 20.25
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 137 96 233 20.60
3 รวม ม.ต้น 24 451 338 789 69.76
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 73 58 131 11.58
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 63 50 113 9.99
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 44 54 98 8.66
6 รวม ม.ปลาย 9 180 162 342 30.24
รวมทั้งหมด 33 631 500 1,131 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0