โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บ้านบึงมนูญวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 540
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 62 67 129 23.89
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 68 55 123 22.78
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 54 66 120 22.22
3 รวม ม.ต้น 12 184 188 372 68.89
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 35 44 79 14.63
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 16 29 45 8.33
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 22 22 44 8.15
6 รวม ม.ปลาย 6 73 95 168 31.11
รวมทั้งหมด 18 257 283 540 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0