โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 714
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 44 52 96 13.45
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 53 43 96 13.45
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 33 63 96 13.45
3 รวม ม.ต้น 12 130 158 288 40.34
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 65 79 144 20.17
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 60 85 145 20.31
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 56 81 137 19.19
6 รวม ม.ปลาย 18 181 245 426 59.66
รวมทั้งหมด 30 311 403 714 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0