โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 588
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 68 61 129 21.94
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 63 61 124 21.09
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 44 49 93 15.82
3 รวม ม.ต้น 9 175 171 346 58.84
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 34 56 90 15.31
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 44 38 82 13.95
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 27 43 70 11.90
6 รวม ม.ปลาย 7 105 137 242 41.16
รวมทั้งหมด 16 280 308 588 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0