โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พานทองสภาชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,544
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 229 183 412 26.68
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 206 176 382 24.74
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 195 147 342 22.15
3 รวม ม.ต้น 28 630 506 1,136 73.58
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 74 121 195 12.63
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 25 88 113 7.32
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 22 78 100 6.48
6 รวม ม.ปลาย 12 121 287 408 26.42
รวมทั้งหมด 40 751 793 1,544 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0