โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พานทอง ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,511
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 168 156 324 21.44
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 189 179 368 24.35
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 188 166 354 23.43
3 รวม ม.ต้น 26 545 501 1,046 69.23
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 90 110 200 13.24
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 58 72 130 8.60
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 61 74 135 8.93
6 รวม ม.ปลาย 13 209 256 465 30.77
รวมทั้งหมด 39 754 757 1,511 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0