โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,207
100
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 102 133 235 19.47
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 81 111 192 15.91
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 103 108 211 17.48
3 รวม ม.ต้น 18 286 352 638 52.86
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 59 123 182 15.08
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 72 119 191 15.82
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 45 80 125 10.36
6 รวม ม.ปลาย 14 176 322 498 41.26
7 ปวช.1 1 3 21 24 1.99
8 ปวช.2 1 4 20 24 1.99
9 ปวช.3 1 0 23 23 1.91
9 รวม ปวช. 3 7 64 71 5.88
รวมทั้งหมด 35 469 738 1,207 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0