โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ศรีราชา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,805
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 190 304 494 17.61
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 206 342 548 19.54
3 มัธยมศึกษาปีที 3 13 174 318 492 17.54
3 รวม ม.ต้น 39 570 964 1,534 54.69
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 139 291 430 15.33
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 143 274 417 14.87
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 134 290 424 15.12
6 รวม ม.ปลาย 30 416 855 1,271 45.31
รวมทั้งหมด 69 986 1,819 2,805 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0