โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,618
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 173 159 332 20.52
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 183 166 349 21.57
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 194 185 379 23.42
3 รวม ม.ต้น 28 550 510 1,060 65.51
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 78 133 211 13.04
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 76 114 190 11.74
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 63 94 157 9.70
6 รวม ม.ปลาย 14 217 341 558 34.49
รวมทั้งหมด 42 767 851 1,618 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0