โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สุรศักดิ์วิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,299
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 145 132 277 21.32
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 184 126 310 23.86
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 187 153 340 26.17
3 รวม ม.ต้น 24 516 411 927 71.36
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 60 92 152 11.70
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 51 70 121 9.31
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 36 63 99 7.62
6 รวม ม.ปลาย 10 147 225 372 28.64
รวมทั้งหมด 34 663 636 1,299 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0