โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สิงห์สมุทร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,637
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 297 250 547 15.04
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 293 261 554 15.23
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 269 272 541 14.87
3 รวม ม.ต้น 36 859 783 1,642 45.15
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 333 366 699 19.22
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 307 370 677 18.61
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 16 263 356 619 17.02
6 รวม ม.ปลาย 48 903 1,092 1,995 54.85
รวมทั้งหมด 84 1,762 1,875 3,637 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0