โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ระยองวิทยาคมปากน้ำ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 884
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 116 59 175 19.80
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 125 48 173 19.57
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 132 80 212 23.98
3 รวม ม.ต้น 27 373 187 560 63.35
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 69 64 133 15.05
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 63 38 101 11.43
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 35 55 90 10.18
6 รวม ม.ปลาย 15 167 157 324 36.65
รวมทั้งหมด 42 540 344 884 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0